Vedtektene
Din overskrift

VEDTEKTER


NORSK FORENING COSTA DEL SOL

vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 12. april 2010KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER


PARAGRAF NUMMER ÉN:


Under navnet "ASOCIACIÓN NORUEGA DE LA COSTA DEL SOL" ble det den 12. februar 1987 i Fuengirola (Málaga) stiftet, og den 27. juli 1987 i Málaga foreningsregister under registreringsnummer 984 i første avdeling registrert, en ideell organisasjon i overensstemmelse med den spanske grunnlovs paragraf 22. Organisasjonen er senere, i overensstemmelse med disse vedtekter, tilpasset bestemmelsene i lovene Ley Orgánica 1/2002 de Asociaciones de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación og Ley 4/2006 de 23 de junio de Asociaciónes de Andalucía , samt øvrige lovbestemmelser gitt i forbindelse med utvikling og iverksettelse av disse lover med tilhørende bestemmelser. Foreningen reguleres av disse vedtekter.


PARAGRAF NUMMER TO: FORENINGENS ADRESSE.


Foreningens adresse er: Calle Feria de Jerez 4, Edificio Vega Sol I, 29640 Fuengirola, Malaga.


PARAGRAF NUMMER TRE: VIRKEOMRÅDE.


Foreningens territorielle virkeområde begrenses hovedsakelig til å dekke Malaga provins.


PARAGRAF NUMMER FIRE: VARIGHET:


Foreningen stiftes på ubestemt tid.


PARAGRAF NUMMER FEM: FORMÅL OG VIRKSOMHET:


Foreningen er en ideell organisasjon av kulturell og sosial art, religiøst og politisk uavhengig.


a) Foreningen har som formål å fremme gjensidig forståelse og vennskap mellom Norge og Spania.


b) Foreningens skal opprettholde tradisjoner, historie, sedvaner og kultur, og virke som et bindeledd mellom de nordmenn som bor i Costa del Sol.


c) Foreningens skal yte gratis bistand og forestå underholdningstilstelninger.


d) Foreningen skal bistå og orientere sine medlemmer.


e) Foreningen skal bedre det sosiale samkvem for å unngå de problemer som kan følge av et permanent bosettingsforhold i et fremmed land.


For å nå forannevnte mål vil foreningen forestå følgende aktiviteter:


a) Organisere reiser og foredrag.

b) Støtte offentlige institusjoner i deres forhold til norske borgere.

c) Holde et bibliotek for sine medlemmer.

d) Kringkaste forannevnte aktiviteter gjennom kommunikasjonsmedia for å nå frem til samtlige norske og spanske borgere som er interessert i å fremme felles samkvem.

e) Feire de nasjonale høytider.

f) Samarbeide med andre norske foreninger i Spania.KAPITEL II

OPPTAKS- OG OPPSIGELSESBETINGELSER,

SANKSJON OG UTVISNING

AV MEDLEMMER


PARAGRAF NUMMER SEKS: OPPTAK SOM MEDLEM.


For registrering som medlem må vedkommende være myndig, rettslig habil og interessert i foreningens formål. Søknad for å registrere seg som medlem må godkjennes av styret.


Medlemskategorier: I foreningen kan følgende medlemskategorier inngå:


a) Medlemmer. De som trer inn i foreningen ved dens stiftelse eller ved senere opptak.

b) Æresmedlemmer: De medlemmer som p.g.a. sin anseelse eller som på en vesentlig måte har medvirket til foreningens fremme og utvikling, fortjener slik utmerkelse. Det er opp til generalforsamlingen å oppnevne æresmedlemmer.


PARAGRAF NUMMER SYV: TAP AV MEDLEMSKAP


Følgende punkter begrunner tap av medlemskap:


a) Frivillig oppsigelse av medlemskap skriftlig meddelt styret.

b) Ubetalt kontingent, ved manglende betaling av tre måneders kontingent.

c) Alvorlig overtredelse av vedtektene eller av de vedtak foreningens organer måtte treffe.

d) Benyttelse av foreningen til andre formål enn de som er nedfelt i vedtektene, eller representasjon av foreningen på urettmessig måte.


For det som er nedfelt under denne paragrafs bokstav a) kreves kun innlevering av eget utmeldingsbrev til foreningens sekretariat. Oppsigelsen trer da automatisk i kraft samme dato som brevet innleveres.


For denne paragrafs bokstav b) kreves det at kassereren utsteder en attest om manglende betaling av kontingent undertegnet av presidenten og godkjent av generalforsamlingen.


For denne paragrafs bokstav c) og d) kreves vedtak truffet under ekstraordinær generalforsamling med 2/3 gyldig avgitte stemmer med fyldestgjørende begrunnelse og etter at styret har utarbeidet en skriftlig fremstilling der vedkommende medlem er gitt anledning til å forklare seg.KAPITEL III

MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER


PARAGRAF NUMMER ÅTTE: MEDLEMMENES RETTIGHETER.


Alle medlemmer har følgende rettigheter:


a) Stemme- og talerett i foreningens møter. Hvert medlem har rett til én stemme og til deltagelse i foreningens og dens organers virksomhet.


b) Rett til å bli hørt før disiplinære tiltak treffes, samt bli informert om grunnlaget for eventuelle sanksjoner. Disse må være begrunnet.


c) Rett til innsyn i foreningens dokumenter.


d) Rett til å benytte foreningens eiendom og anlegg gjennom styrets disposisjoner.


e) Rett til å bestride vedtak som foreningens organer måtte treffe, som lovstridige eller uforenlige med vedtektene.


PARAGRAF NUMMER NI: PLIKTER


Medlemmene har følgende plikter:


a) Delta i henhold til foreningens formål og samarbeide for at foreningens formål oppnås.


b) Betale medlemskontingentene, utligninger og innskudd som kreves i henhold til foreningens vedtekter.


c) Oppfylle de resterende forpliktelser som avledes fra vedtektenes normer.


d) Føye seg etter, og overholde alle de vedtak styret og generalforsamlingen treffer på rettmessig måte.


PARAGRAF NUMMER TI: ÆRESMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER.


Æresmedlemmene har de samme rettigheter og plikter som de øvrige medlemmer med unntak av det som er nedfelt i foranstående paragraf, punkt b .


KAPITEL IV

VEDRØRENDE STYRE- OG REPRESENTASJONSORGANER.

ADMINISTRASJONSORDNING1. AVSNITT

OM MEDLEMMENES GENERALFORSAMLING


PARAGRAF NUMMER ELLEVE: OM MEDLEMMENES GENERALFORSAMLING


Generalforsamlingen er det øverste og suverene organ for å uttrykke foreningens vilje. Den dannes av samtlige medlemmer.


Generalforsamlingen kan være av ordinær eller ekstraordinær art, og holdes på den måte og med den kompetanse som er nedfelt i disse vedtekter.


PARAGRAF NUMMER TOLV: LEGITIMASJON FOR INNKALLING TIL FORSAMLING


Generalforsamlingen innkalles av foreningens president når han selv måtte bestemme, eller ved vedtak truffet av styret, eller etter anmodning om innkalling undertegnet av minst 25 (tjuefem) medlemmer, såfremt nevnte antall er større enn 10% av antallet lovlige medlemmer.


Når styret innkaller til generalforsamling, plikter presidenten å foreta innkallingen innen en frist på fjorten dager fra vedtakets dato.


Anmodning om innkalling til generalforsamling fremsatt av foreningens medlemmer, må inneholde nøyaktig oppgave over dagsorden, og være vedlagt de dokumenter som eventuelt måtte være nødvendige for å etterkomme anmodningen. Presidenten plikter å innkalle til generalforsamling innen en frist på fjorten dager fra dato for fremleggelse av anmodningen. Anmodningen skal innleveres til foreningens sekretær.


PARAGRAF NUMMER TRETTEN: OM ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar måned.


Styret skal fremlegge skriftlig beretning om forrige års arbeid og forvaltning.


Innkalling til generalforsamling med oppgave over dato, sted og dagsorden skal publiseres med minst tjueåtte dagers varsel.


Ti dager før tidspunktet for avholdelse av generalforsamlingen har ethvert medlem som måtte ønske det, rett til å gjennomgå samtlige dokumenter, inklusive årsberetning, balanse, regnskap for foregående år, revisorrapport, komiteens rapport for oppnevnelse av nytt styre, styrets forslag, og medlemmenes forslag med styrets kommentarer til disse.


Medlemmers forslag må senest være mottatt av styret fjorten dager før generalforsamlingen skal holdes.


Generalforsamlingens dagsorden skal dekke følgende:


1. Opplesning og eventuell godkjennelse av forrige ordinære eller ekstraordinære generalforsamlings protokoll.

2. Opptelling av fremmøtte medlemmer og av fullmakter fra dem som ikke har møtt frem.

3. Oppnevnelse av møteleder og sekretær for generalforsamlingen.

4. Styrets årsberetning.

5. Godkjennelse av styrets økonomiske forvaltning av foreningen i foregående år, herunder årsregnskapet.

6. Godkjennelse av styrets virksomhet.

7. Godkjennelse av budsjett for det nye året.

8. Valg av nytt styre:

a) President.

b) Visepresident.

c) Sekretær.

d) Kasserer.

e) Andre medlemmer av styret.

f) Varamedlemmer.

g) To regnskapsrevisorer og to stedfortredere for disse.

9. Medlemmers forslag.

10. Andre spørsmål.


PARAGRAF NUMMER FJORTEN: GENERALFORSAMLINGENS KOMPETANSE VED ORDINÆR OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING


Til behandling av andre punkter enn de som er nevnt i ovenstående paragraf,, vil det være påkrevd å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å treffe vedtak i forbindelse med et hvilket som helst spørsmål av interesse for foreningen, inklusive oppnevnelse av styre.. I særdeleshet tilfaller det den ekstraordinære generalforsamling å treffe beslutninger vedrørende:


1. Delvis eller fullstendig forandring av vedtektene.

2. Oppløsning av foreningen.

3. Disponering over, eller avhendelse av fast eiendom tilhørende foreningen.

4. Godkjennelse av forandring av foreningens adresse.

5. Eksklusjon av medlemmer i henhold til punktene c og d i paragraf nummer syv.


Eventuell forandring av vedtektene skal innføres i Foreningsregisteret innen en frist på én måned.


PARAGRAF NUMMER FEMTEN: MINSTE ANTALL MEDLEMMER FOR AT GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE BESLUTNINGSDYKTIG


Generalforsamlingen anses som gyldig konstituert såfremt minst en 1/3 (tredjedel) av medlemmene er møtt frem ved første tidspunkt angitt i innkallingen, og uansett antall medlemmer som er møtt frem fra og med tidspunkt angitt som nummer to. Det må være et mellomrom på minst en halv time mellom de to tidspunkter som fastsettes for møtet.


For opptelling av antall medlemmer fremmøtt og totalt antall stemmer skal representasjonsfullmakter leveres sekretæren ved møtets start. Møtet ledes av presidenten eller visepresidenten med bistand av sekretæren. Ved manglende fremmøte av noen av disse, skal det oppnevnes stedfortredere for dem blant de medlemmer som er fremmøtt.


PARAGRAF NUMMER SEKSTEN: PROSEDYRE FOR Å DISKUTERE, TREFFE VEDTAK OG IVERKSETTE VEDTAKENE


Vedtakene treffes med vanlig flertall av de tilstedeværende medlemmer med unntak av vedtak som angår forandring av vedtektene eller oppløsning av foreningen. For det sistnevnte kreves det kvalifisert flertall på 2/3 (to tredjedeler) av antall fremmøtte medlemmer ved nevnte forsamlinger, i overensstemmelse med det som er fastsatt i nedenstående paragrafer vedrørende dette spørsmål.


Avstemningen foretas ved fritt, likestilt, direkte og hemmelig valg av medlemmene med mindre alle enes om å avgi stemme ved å løfte hånden. Ved stemmelikhet vil presidentens stemme være avgjørende. Oppstår stemmelikhet under hemmelig avstemning, løses stemmelikheten ved å trekke stemmeseddel ut av pose fylt med samtlige avgitte stemmer.


Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent har ikke stemmerett ved generalforsamling.


Sekretæren skal med presidentens godkjennelse bekrefte de vedtak som er truffet.


PARAGRAF NUMMER SYTTEN: DELEGERING AV STEMMER ELLER FULLMAKTER


Ethvert medlem har rett til å bli representert av et annet medlem for en bestemt generalforsamling. Intet medlem kan representere flere enn to fraværende medlemmer. Delegering må skje skriftlig, med oppgave over personlige data, medlemsnummer og signatur av det medlem som oppnevner et annet medlem som sin representant. Slik delegering vil være gyldig for et bestemt møte. Delegering for møter på ubestemt tid vil være ugyldige.2. AVSNITT

OM STYRET


PARAGRAF NUMMER ATTEN: STYRET: Sammensetning. Varighet.


Foreningens forvaltning utøves av styret. Dette skal være sammensatt av minst 6 (seks) medlemmer og 2 (to) varamedlemmer. Dets sammensetning skal innbefatte følgende: president, visepresident, kasserer, sekretær og minst 3 (tre) stemmeberettigede medlemmer.


Generalforsamlingen velger president for en periode på to år.


De øvrige styremedlemmer velges for en periode på to år. Slutter et medlem sitt verv under nevnte periode, velges nytt styremedlem ved neste generalforsamling mens vervet i mellomtiden dekkes av et varamedlem.


Varamedlemmene velges for en periode på to år.


Styre- og varamedlemmer kan gjenvelges.


Styret avgir fullmakt til de personer som trengs for å representere foreningen.


PARAGRAF NUMMER NITTEN: VALG OG SUBSTITUSJON


For å kunne virke som styremedlem kreves medlemskap, og man må være myndig, rettslig habil og ikke rammet av de inhabilitetsgrunner som er nedfelt i gjeldende lover. Styremedlemmene velges i overensstemmelse med vedtektene.

Når generalforsamling holdes for oppnevnelse av styret, skal medlemmene som ønsker å stille som kandidater, meddele sitt kandidatur minst åtte virkedager forut for generalforsamlingens dato.

Oppstår et ledig verv, kan presidenten oppnevne et annet medlem inntil dette ordnes ved avstemning ved neste generalforsamling.


PARAGRAF NUMMER TJUE: OPPHØR AV VERV


Følgende omstendigheter medfører opphør av verv:


a) Dødsfall eller erklæring om formodet dødsfall.

b) Inhabilitet i henhold til gjeldende lovnormer.

c) Dom.

d) Utløp av perioden som gjelder for vervet. Vedkommende medlem fortsetter som fungerende medlem inntil nytt styremedlem velges ved neste generalforsamling.

e) Egen oppsigelse.

f) Vedtak truffet av generalforsamling.

g) Tap av medlemskap.Styremedlemmenes oppgaver:


PARAGRAF NUMMER TJUEEN: PRESIDENTEN


a) Representere foreningen overfor hvilke som helst personer, myndigheter og offentlige og private organisasjoner.

b) Lede styrets virksomhet.

c) Innkalle styret og generalforsamlingen til møte.

d) Presidere styrets og generalforsamlingens møter .

e) Iverksette vedtakene som styret og generalforsamlingen treffer, med adgang til å foreta enhver handling, opprette kontrakter og undertegne ethvert dokument som måtte kreves for nevnte formål.

f) Beordre betalinger og utgifter.

g) Løse stemmelikheter gjennom sin kvalitetsstemme.

h) Bekrefte protokoller og attestere vedtak.

i) Utføre enhver annen funksjon som måtte være en del av vervet.


PARAGRAF NUMMER TJUETO: VISEPRESIDENT


Visepresidenten trer inn i stedet for presidenten når presidentens verv måtte stå ubesatt, eller ved presidentens sykdom, og representerer foreningen når styret eller generalforsamlingen måtte bestemme det.
PARAGRAF NUMMER TJUETRE: SEKRETÆREN


a) Virke som sekretær under styremøtene og generalforsamlingene, føre protokollene og attestere vedtakene.

b) Bistå presidenten med å foreslå dagsorden og publisere innkallingene til generalforsamling.

c) Motta meddelelser adressert til styremedlemmene og enhver annen meddelelse fra foreningens medlemmer.

d) Føre foreningens dokumenter.

e) Utstede attester og protokoller.

f) Holde under sitt ansvar foreningens arkiver og bøker, med unntak av regnskapsbøkene.

g) Enhver annen funksjon som måtte være en del av vervet.


PARAGRAF NUMMER TJUEFIRE: KASSEREREN OG REGNSKAPSREVISORENE


Kassererens oppgave:


a) Innkassere foreningens midler og forvare og forvalte disse i overensstemmelse med styrets og generalforsamlingens instrukser.

b) Foreta utbetalinger med presidentens godkjennelse.

c) Føre regnskapsbøkene og tilpasse seg de skattemessige normer.

d) Fremlegge budsjettforslag og redigere årsbalansene.

e) Enhver annen funksjon som måtte være en del av vervet.


Regnskapsrevisorer: Generalforsamlingen velger blant medlemmene eller eksternt 2 (to) regnskapsrevisorer og 2 (to) vararevisorer hvert år, for gjennomgåelse av regnskapet. Forøvrig kreves det ikke at disse skal være offentlig autoriserte revisorer eller ha noe teknisk grunnlag for utøvelse av nevnte oppdrag. Regskapsrevisorene skal rette et skriv til generalforsamlingen minst fjorten dager før dens møte holdes, der regnskapet og styrets forvaltning godkjennes eller vrakes.


PARAGRAF NUMMER TJUEFEM: STYREMEDLEMMENE OG VARAMEDLEMMENE


Styremedlemmene og varamedlemmene skal ivareta de oppgaver generalforsamlingen og styret gir dem. Antall styremedlemmer og varamedlemmer bestemmes av generalforsamlingen.


PARAGRAF NUMMER TJUESEKS: INNKALLING OG MØTER


Styret skal holde ordinært møte minst fire ganger i året, med tilstedeværelse av presidenten og sekretæren. Ekstraordinært møte skal holdes såfremt tre av styremedlemmene eller simpelt flertall ønsker avholdelse av slikt møte. Styret vil være å regne som gyldig satt såfremt minst halvparten av medlemmene er tiltrådt. Ved manglende medlemmer trer varamedlemmene inn. Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende som kvalitetsstemme for å treffe vedtak.

Diskusjonene og måten vedtak treffes på skal føye seg etter bestemmelsene i paragraf nummer seksten.
PARAGRAF NUMMER TJUESJU: KOMPETANSE


Styret innehar følgende kompetanser:


a) Utarbeidelse av aktivitetsplan.

b) Avgivelse av generelle eller spesielle fullmakter.

c) Organisering og godkjennelse av aktiviteter som er vedtatt av styret eller generalforsamlingen.

d) Godkjennelse av budsjettet før det fremlegges for generalforsamlingen.

e) Godkjennelse av regnskapsberetningen før den fremlegges for generalforsamlingen.

f) Utarbeidelse av årsrapporten som forelegges generalforsamlingen.

g) Opprettelse av arbeidskomiteer når det måtte ansees hensiktsmessig. Slike komiteer skal reguleres i henhold til de vedtak som treffes på første tidspunkt for deres opprettelse.


PARAGRAF NUMMER TJUEÅTTE: VERVENES VEDERLAGSFRIE UTØVELSE


Vervene utøves vederlagsfritt, og det er fullstendig utelukket å motta noen som helst betaling for slik utøvelse, dog uten at dette skal være til hinder for at man kan få dekket de utgifter som vervet kan medføre, forutsatt at slike utgifter dokumenteres formelt.3. AVSNITT

FELLES REGLER FOR ORGANENE


PARAGRAF NUMMER TJUENI: PROTOKOLLENE


Sekretæren skal sette opp protokoll for hvert møte som holdes, der han skal notere antall stemmegivere, dagsorden og data over sted og tidspunkt, samt over innholdet av de hovedpunkter som er diskutert og innholdet av vedtakene som er truffet.

Når et hvilket som helst medlem måtte ønske det, skal stemmer mot vedtak som treffes, stemmeunnlatelse og begrunnelsen for slike reaksjoner eller meningen med å stemme for et forslag noteres i protokollen.

Protokollene skal godkjennes under samme møte eller eventuelt ved neste møte som holdes, og sekretæren har adgang til å utstede attester uten at dette skal være til hinder for senere godkjennelse av protokollen, hvilket i så fall skal fremgå av selve protokollen.

Protokollene skal undertegnes av sekretæren og påføres presidentens godkjennelse.


PARAGRAF NUMMER TRETTI: BESTRIDELSE AV VEDTAK


Ethvert medlem har adgang til å bestride foreningens vedtak og handlinger han mener er i strid med vedtektene, innen en frist på førti dager fra dato for nevnte vedtak eller handlinger, med anmodning om

- at rettelse eller annullering skjer, eller

- at vedtaket eller handlingen suspenderes,

eller adgang til å akkumulere begge påstander gjennom den fremgangsmåte som er nedfelt i Den sivile rettergangslov [Ley de Enjuiciamiento Civil].

KAPITEL V

DOKUMENT- OG REGNSKAPSORDNING, FORMUE OG ØKONOMISKE

RESSURSER VED START


PARAGRAF NUMMER TRETTIEN: FORENINGENS BØKER


Foreningen skal holde følgende dokumenter:


a) Ajourført medlemsliste.

b) Regnskapsbøker.

c) Formuesinventar.

d) Protokollbok over dens styre- og representasjonsorganers møter.

e) Ethvert annet dokument som gjeldende lovnormer krever.


PARAGRAF NUMMER TRETTITO: FORMUE VED START


Ved godkjennelsen av disse vedtekter er Foreningens samlede formue på 168.638,00 € (ett hundre og sekstiåtte tusen seks hundre og trettiåtte euro).


PARAGRAF NUMMER TRETTITRE: FINANSIERING


De økonomiske ressurser er sammensatt slik:


a) Stønader og donasjoner som kan ytes foreningen, og renteavkastning av foreningens formue generelt.

b) Eventuelle innmeldingskontingenter.

c) Årskontingenter.

d) Inntekter fra foreningens aktiviteter.


Gevinst avledet fra foreningens økonomiske aktiviteter, inklusive serviceytelser, skal benyttes eksklusivt til å dekke foreningens formål.


PARAGRAF NUMMER TRETTIFIRE: ÅRSREGNSKAP OG BUDSJETT


Foreningens årsregnskap faller sammen med kalenderåret, d.v.s.: det skal dekke tiden fra 1. januar til og med 31. desember. Sistnevnte dato er årsregnskapets avslutningsdato. Bokholderiet og regnskapsdokumentene deponeres hos sekretæren, som plikter å holde disse tilgjengelig for medlemmers innsyn.


Styret skal hvert år utarbeide et budsjett som skal godkjennes av generalforsamlingen.


Årsregnskapet skal godkjennes hvert år av generalforsamlingen.KAPITEL VI

OPPLØSNING OG ANVENDELSE AV FORENINGENS KAPITAL


PARAGRAF NUMMER TRETTIFEM: OPPLØSNINGSGRUNNER


Utover de lovbestemte grunner som det kan vises til, nedfelt i gjeldende sivillovs paragraf 39 og øvrige lovnormer som kommer til anvendelse, er oppløsningsgrunnene rettskraftig dom eller medlemmenes frie vilje om å foreta slik oppløsning uttrykt under generalforsamling innkalt for nevnte øyemed.


For oppløsning av foreningen kreves det vedtak truffet med ¾ (tre fjerdedeler) av de stemmeberettigede medlemmer møtt frem under ekstraordinær generalforsamling med et minste antall stemmegivere på halvparten av det totale medlemstall.Er det ikke mulig å komme frem til det minste antall stemmegivere, kan styret ved møte av samtlige styremedlemmer innkalle til ny ekstraordinær generalforsamling, og et antall stemmer for oppløsning fra ¾ (tre fjerdedeler) av de fremmøtte medlemmer vil da være nok for fyldestgjørende vedtak om oppløsning av foreningen.


PARAGRAF NUMMER TRETTISEKS: ORGAN FOR OPPLØSNING AV FORENINGEN. KOMPETANSER


Ved oppløsning av foreningen starter en avviklingsperiode der foreningen vil fortsette å være en juridisk person.


Medlemmene i styret fra dato for oppløsning av foreningen trer da inn i egenskap av avviklere av foreningen med mindre generalforsamlingen måtte oppnevne et annet avviklingsorgan.


Avviklingsorganet plikter å:


a) Ivareta foreningsformuens integritet.

b) Avslutte de transaksjoner som gjenstår å utføres, og foreta de nye som kreves for å iverksette avviklingen.

c) Innkassere foreningens fordringer.

d) Likvidere formuen og betale kreditorene.

e) Disponere over foreningens resterende formue for de formål som er nedfelt i disse vedtekter.

f) Søke om kansellering i Foreningsregisteret.


Skulle foreningen rammes av insolvens, skal avviklingsorganet umiddelbart fremsette konkursbegjæring overfor kompetent dommer.


PARAGRAF NUMMER TRETTISYV: DISPONERING AV FORENINGENS FORMUE


Den resulterende formue etter utførelse av de transaksjoner og operasjoner som foreningsloven krever, blir å stille til disposisjon for kulturelle eller sosiale institusjoner med formål som tilsvarer foreningens egne formål.Fuengirola, den 12. april 2010Olaf Jakhelln

styrets sekretær


Solveig Haakensen

president


 

Nyeste kommentarer

21.10 | 17:17

Hei! Skulle ønske å hjelpe til bak disken og på kjøkkenet. Passer det best å komme i person å snakke med kjøkkensjef eller pr tlf? mvh

19.10 | 08:38

Dette er jeg ikke sikker på, men kan undersøk det.

18.10 | 12:37

Vet dere om et treningssenter hvor det er gruppetrening for seniorer?

16.10 | 13:09

Hei Alpin gruppa har turer hver søndag, det er bare å møte opp på Feria plassen her i Fuengirola kl.11.00